ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560  เนื่องจากคณะกรรมการติดราชการจึงเลื่อนวันสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการครั้งที่ 1/2560 ดังนี้
<รายละเอียดเพิ่มเติม>