อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรื เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์คแล้วนัน้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์ค ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>