ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 563/2559 ลงวันที่ 121 ธันวาคม 2559  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 13/2560  ลงวันที่ 16 มกราคม 2560  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>