ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 561/2559 ลงวันที่ 121 ธันวาคม 2559  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 24/2560 ลงวันที่ 22 มกราคม 2560  เรื่อง รายชื่อผู้การสอบ ภาค ก และภาค ข นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>