รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตแหน่ง

  1. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>