ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน โดยผ่านการเทียบโอน หรือฝึกอบรมตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาแล้ว อย่างน้อย ๑ มาตรฐาน เพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูครบ ๙ มาตรฐาน ภายในปี พ.ศ. 2560

<<รายละเอียดการรับสมัคร>><<แบบฟอร์มใบสมัคร>>