ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานนิติการ จำนวน 1 อัตราผู้ ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  26 ธันวาคม 2559 – 9 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>