15068339_1372972729381085_7995415518983238052_o

นายอนุกลู ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกล่าวเปิดโครงการ”อนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา”และลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับจังหวัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทาง และยุทธศาสตร์งานวิจัย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ