14580544_1265527143499024_1043769756_n

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด และสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน “วันไข่โลก” 2559 (World Egg Day 2016) วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ลานหน้าศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนชาวฉะเชิงเทรา บริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นจาก 200 ฟอง/คน/ปี เป็น 300ฟอง/คน/ปี ในปี 2561
🐣โดยกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการสาธิตการทำอาหารเมนูไข่ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไข่ แจกข้าวไข่เจียวสำหรับผู้ร่วมงานกว่า 1000 จาน กิจกรรมจับรางวัลพิเศษให้กับผู้ร่วมงาน เป็นรางวัลไข่ไก่กว่า 3000 ฟอง รวมทั้งเปิดจำหน่ายไข่ไก่ในราคาพิเศษช่วงวันไข่โลกด้วย