14590092_1329785037033188_7757868609691412303_o

รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน เปิดโลกกิจกรรม จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์