14468313_1324288237582868_1936639893159447404_o

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” มีการจัดประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ ประกวดร้องเพลง และซุ้มกิจกรรมของสำนักงานป.ป.ช.มาให้ความรู้และแจกของรางวัล โดยมีอาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น ๑ อาคารคาชนครินทร์