14445007_1324270030918022_5511649314867470779_o

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงาน “กษีณาลัย ประจำปี ๒๕๕๙” มีผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้คือ ๑. นายอัครชัย เรืองวุฒิ ๒.นายประยงค์ ธาดาจิตติสุนทร ๓.นายศิริชัย ศิริรักษ์ ๔.นางสาวสุณิสา ชัยนพรัตน์ ๕.นางสมนึก บุษราตระกูล โดยมี รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ