14242405_1309446515733707_3289558061407916594_o

รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ” เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ