รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

14037362_1148449791885349_643706615_o