13528253_1250703958274630_329656288855517610_oศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ และห้องแสงทอง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์