สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศประยุกต์ 2016-2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ 2016-2 และบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์