1. สำนักงานอธิการบดี
 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 6. กองนโยบายและแผน
 7.  กองพัฒนานักศึกษา
 8.  กองงานคลัง
 9.  สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
 10.  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
 11.  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 12.  งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
 13.  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 14. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 15. งานวิเทศสัมพันธ์ 3 ภาษา
 16. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
 17.  หน่วยตรวจสอบภายใน
 18.  งานบริการวิชาการ
 19. หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์