นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา สังคมและท้องถิ่น  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 จึงกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ไว้ดังต่อไปนี้

1.  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้น การผลิตบัณฑิตโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก          ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น  สำนึกในความเป็นไทย และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

2.  นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้น การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้และสู้งาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.  นโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ  การศึกษาวิจัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน นำสู่การเพิ่มมูลค่าจากการวิจัย

4.  นโยบายด้านการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งการ บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู การนำองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนและสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนและท้องถิ่น  โดยมีการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ

5.  นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งส่ง เสริมและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย แสวงหาความจริงบนพื้นฐานภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล โดยบูรณาการกับการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ

6.  นโยบายด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้น การถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

7.  นโยบายด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งขับ เคลื่อนโครงการหนึ่งครุศาสตร์ หนึ่งจังหวัด   บูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการ และมีการเชื่อมโยงการพัฒนาครูประจำการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู

8.  นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งให้การ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน

9.   นโยบายด้านความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เร่งปรับ ปรุงและพัฒนาระบบงานให้เป็นการบริหารงานแนวใหม่ เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรจากภายนอกโดยใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการบริหาร ที่สามารถประสานศักยภาพความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

10. นโยบายด้านการจัดระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เน้นการ พัฒนาเพื่อจัดระบบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีได้มาตรฐาน สะอาด  ปลอดภัย  เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งนักศึกษา บุคลากร และชุมชน มีการจัดการเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดมลพิษและสารเสพติด ประหยัดพลังงาน สนับสนุนโครงการลดโลกร้อน  และการบริหารจัดการที่รวมบริการประสานภารกิจ

11. นโยบายด้านการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้น และให้ความสำคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินใน พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์