ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ที่ การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย