ค่านิยม (Value) :  POSITIVE

 

P rofessional                      มหาวิทยาลัยที่เป็นมืออาชีพ

O wnership                         มหาวิทยาลัยที่มีความรัก และความเป็นเจ้าของร่วมกัน

S ocial Responsibility        มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

I  ntegrity                             มหาวิทยาลัยแห่งความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

T eamwork                          มหาวิทยาลัยที่มีการทำงานเป็นทีม

I  nnovation                        มหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม

V ision Focus                     มหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน

E xcellence                         มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 

เอกลักษณ์  (Uniqueness)

“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ”

 

อัตลักษณ์ (Identity)

“จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน”