อัตลักษณ์  : บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก”

พันธกิจ :  เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกำหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สำนึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ การเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมระบบการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม  และความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ
5.  มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้