ปรัชญา     : “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เป็นสถาบันอุดมศึกษา  ให้โอกาสทางการศึกษา  และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์   :  “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  และภูมิปัญญาเพื่อปวงประชาและท้องถิ่น”

ค่านิยมองค์การ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย