rrulogo

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY

คติธรรมประจำสถาบัน : สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ  “พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา”

สีประจำสถาบัน : เขียว – เหลือง

ดอกไม้ประจำสถาบัน : ดอกสารภี