รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X January 11, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงษ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ราชนครินทร์ “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และตลาดหลักสูตร” (Science RRU Open House 2018)

By myuser2X January 10, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงษ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ราชนครินทร์ “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และตลาดหลักสูตร” (Science RRU Open House 2018) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออก ประมาณ 2,000 คน

ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี เป็นผู้แทน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงานประชุม และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่

By myuser2X January 9, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี เป็นผู้แทน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงานประชุม และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ บรรยายพิเศษ

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

By myuser2X January 8, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่  8 – 31 มกราคม 2561 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัว

By myuser2X January 8, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุสาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 3- 12 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

By myuser2X January 8, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวัทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่  3 – 19 มกราคม 2561 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X January 8, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 3 – 19 มกราคม 2561 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>