ชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี อ.ณัฐที ปิ่นทอง เป็นที่ปรึกษา จัดการแข่งขันอีสปอร์ตด้วยเกมอาร์โอวี

By myuser2X January 30, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา ชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี อ.ณัฐที ปิ่นทอง เป็นที่ปรึกษา จัดการแข่งขันอีสปอร์ตด้วยเกมอาร์โอวี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการวางแผน การแก้ไขปัญหาฯ และส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 24 ทีม (ทีมละ 5 คน) รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีมชายชกรรจ์ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม The Primary และรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทีม ALCOHOL ผู้เล่นยอดเยี่ยม คือ นายบุลากร อภิอมตะสกุล สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (รายละเอียดดังแนบ) โดยมี อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบมอบรางวัลเกียรติบัตร

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By myuser2X January 30, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้การร่วมมือกันดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย พัฒนางานบริการวิชาการและงานวิจัยทั้งในด้านการศึกษาและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

By myuser2X January 26, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มีเรื่องนำเข้าที่ประชุม ประกอบด้วย การชี้แจงเกี่ยวกับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆ ชี้แจงเรื่องการติดตั้งราวบันไดและเสาธงลอย การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน รายงานเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) พิจารณา (ร่าง) อัตราค่าบำรุงการศึกษาระดับปฐมวัย พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และพิจารณาขออนุญาตประกาศรับสมัครบุคลากรหรือหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งเดิม หลังจากนั้น เป็นประธานประชุมหารือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุม

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By myuser2X January 25, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประเด็นในการพบปะพูดคุย คือ การ Reprofiling หลักสูตรคณะวิทยฯ การเร่งพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบรับการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการ การพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 2558 การประเมินหลักสูตรและเครื่องมือการประเมินหลักสูตร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มรร. บางคล้า

By myuser2X January 25, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มรร. บางคล้า สิ่งของที่บิณฑบาตรทางคณะจะนำส่งมอบไปยังวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ต่อไป

พิธีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X January 18, 2018 (No)

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ หอประชุม ชัั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนารี ลุนลา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง รายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน”

By myuser2X January 15, 2018 (No)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนารี ลุนลา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเพื่อนๆ ในนามทีมฉะเชิงเทรา ที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง รายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา

ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ จัดการแถลงข่าวการจัดงานคืนสู่เหย้า 77 ปี สารภีคืนถิ่น

By myuser2X January 15, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ จัดการแถลงข่าวการจัดงานคืนสู่เหย้า 77 ปี สารภีคืนถิ่น โดยจะจัดงานในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีแสดงดนตรี จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล จากนั้นจะมีการวาดภาพดอกสารภี ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย โดย ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 และทีมงาน เวลา 19.00 น. แห่ตรามหาวิทยาลัย โดย นักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา เวลา 19.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นายคมศิลป์ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี จัดโครงการผู้บริหารสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์

By myuser2X January 11, 2018 (No)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี จัดโครงการผู้บริหารสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนแนวคิด แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันนี้ 11 มกราคม 2561 โดยมีประเด็นในการพบปะพูดคุย คือ สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น แนวทางการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบรับการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ องคมนตรี และเรื่องพิจารณาร่วมกัน ประกอบด้วย การเร่งดำเนินการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 2558 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และจะสัญจรไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 มกราคม คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ และคณะครุศาสตร์ วันที่ 8 มีนาคม