อแสดงความยินดีกับ อ.กรกานต์ พรหมเดเวช สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017

By myuser2X November 2, 2017 (No)

      ขอแสดงความยินดีกับ อ.กรกานต์ พรหมเดเวช สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017 เป็นรางวัลสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนครับ https://m.sohu.com/a/200324333_115092/?pvid=000115_3w_a

สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560

By myuser2X November 2, 2017 (No)

สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า วุฒิที่สมัคร  ปวส. รับย้ายได้ 11 คน 2. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วุฒิที่สมัคร ปวส. รับย้ายได้ 3 คน 3. สาชาวิชาการตลาด วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 14 คน 4. สาขาวิชาการจัดการ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. และ ปวส. 5. สาาวิชาการบัญชี วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. และ ปวส. รับย้ายได้ 6 คนเฉพาะวุฒิ ม.6 ปวช. 6. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 26 คน 7. สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ วุฒิที่สมัคร […]