“เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2664) วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560”

By myuser2X November 16, 2017 (No)

เอกสาร 1_การจัดทำกรอบอัตรากำลังตาม ม.20.ppt เอกสาร 2_คำนวณอจ.จากนักศึกษาเต็มเวลา(มรภ.เชียงราย)_Ok..ppt เอกสาร 3_คำนวณอจ.จากอจ.เต็มเวลา(มรภ.เชียงราย).ppt เอกสาร 4_การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน_(มรภ.เชียงราย).ppt เอกสาร 5_วิเคราะห์อัตราอาจารย์ในแผน ระยะ 3-5 ปี(มรภ.เชียงราย).ppt

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฯ พร้อมแบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ

By myuser2X November 14, 2017 (No)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หมายเลข 1 แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หมายเลข 2 แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หมายเลข 3 แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หมายเลข 4  

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By myuser2X November 9, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบคคลากร เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์

By myuser2X November 7, 2017 (No)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบคคลากร เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผลการประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะการักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

By myuser2X November 6, 2017 (No)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะการักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อสะท้อนผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยตามสภาพจริง และปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017”

By myuser2X November 2, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017” (Quality Youths Scholarship of The Year 2017) 1 ใน 19 คน จาก 134 สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 9 ของการสถาปนามูลนิธิฯ โดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) ประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

อแสดงความยินดีกับ อ.กรกานต์ พรหมเดเวช สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017

By myuser2X November 2, 2017 (No)

      ขอแสดงความยินดีกับ อ.กรกานต์ พรหมเดเวช สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017 เป็นรางวัลสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนครับ https://m.sohu.com/a/200324333_115092/?pvid=000115_3w_a

สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560

By myuser2X November 2, 2017 (No)

สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า วุฒิที่สมัคร  ปวส. รับย้ายได้ 11 คน 2. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วุฒิที่สมัคร ปวส. รับย้ายได้ 3 คน 3. สาชาวิชาการตลาด วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 14 คน 4. สาขาวิชาการจัดการ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. และ ปวส. 5. สาาวิชาการบัญชี วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. และ ปวส. รับย้ายได้ 6 คนเฉพาะวุฒิ ม.6 ปวช. 6. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 26 คน 7. สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ วุฒิที่สมัคร […]