ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ

By myuser2X October 6, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราโชบาย โดยมี ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันต่อเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ระดับชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม

By myuser2X October 3, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ระดับชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X October 2, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X October 2, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>