รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

By myuser2X October 19, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวัทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X October 19, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (มรร. บางคล้า)

By myuser2X October 12, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (มรร. บางคล้า) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมี นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

By myuser2X October 12, 2017 (No)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ,เวลา ๐๗.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี ถวายภัตตรหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป ยืนถวายอาลัย และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะฯ มอบดอกไม้จันทน์ ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.ฉะเชิงเทรา

By myuser2X October 11, 2017 (No)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “จิตอาสาราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ซึ่งมี คุณณัฐปนนท์ สิงห์ยศ เป็นวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะฯ มอบดอกไม้จันทน์ ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และวัดโสธรวรารามวรวิหาร วันที่ 10 ตุลาคม 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,954 ดอก สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

By myuser2X October 7, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ

By myuser2X October 6, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราโชบาย โดยมี ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันต่อเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ระดับชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม

By myuser2X October 3, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ระดับชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X October 2, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X October 2, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>