รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X September 25, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

By myuser2X September 25, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี และอาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

By myuser2X September 21, 2017 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี และอาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” วันที่ 21 กันยายน 2560 ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบทกวี รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

By myuser2X September 20, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบทกวี รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ผลงานเรื่อง “ประชาธิปไตยคือชีวิตประชาชน” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา โดยมีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๗๓๓ ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน ๒๘๐ ผลงาน และบทกวีจำนวน ๔๕๓ ผลงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 3 อัตรา

By myuser2X September 19, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา สังกัดหน่วยงานอาคารและสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand International Culinary Cup 2017

By myuser2X September 11, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand International Culinary Cup 2017 ณ หอประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจันทร์ทิมา ลำพล Fruit and Vegetable Carving Live นายภูวนาถ รอดเพชร Modern Thai Cuisine Live นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมา World Street Food Live รางวัลชมเชย นายดำริห์ ทรายทอง Modern Thai Cuisine Live

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภายใน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ ๗-๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดหัวไทร (วัดเปี่ยมนิโครธาราม)

By myuser2X September 11, 2017 (No)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภายใน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ ๗-๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดหัวไทร (วัดเปี่ยมนิโครธาราม) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจดีย์ ๒ ชั้น คือ ชั้นบนเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุเกตุแก้วจุฬามณี และประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ๔ ทิศ และชั้นล่างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตลอดจนเพื่อให้ประโยชน์และเอื้ออำนวยต่อพระสงฆ์ในการประกอบกิจต่าง ๆ ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมดังนี้ วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑)                                         […]

อแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TODD Food fest “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd

By myuser2X September 11, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมนูข้าวผัดซอสห่อไข่ซูชิ (นายจักรกฤษณ์ กุลกิจ นางสาวสุภาวดี กุลประยงค์ นางสาวอาริยา อุ่นมี นางสาววัลภาวงศ์ เทพรัตน์) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เมนูไก่รอบกองไฟ (นางสาวกรรณิกา คนหาญ นางสาวเกษสุดา ศิริธารา นายอัมรินทร์ สนธิสุวรรณ นายชัยสิทธิ์ มนทักษิณ) จากการแข่งขันประกอบอาหาร TODD Food fest “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X September 11, 2017 (No)

วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการดำเนินการจัดทำโครงการรองรับแนวทางตาม(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณาจารย์ของทุกคณะที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X September 8, 2017 (No)

เพื่อให้การจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา  ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>