ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560

By myuser2X September 29, 2017 (No)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ /2560  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการครั้งที่ 7/2560 ดังนี้ <รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก>

ศ.ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ

By myuser2X September 29, 2017 (No)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับนายณรงศักดิ์ แก้วเมืองเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคลาสสิก ซีเนียร์

By myuser2X September 28, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับนายณรงศักดิ์ แก้วเมืองเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคลาสสิก ซีเนียร์ ในการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 18 “ไอพีเอสซี แฮนด์กัน เวิร์ลชู๊ด 2017” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 ณ ประเทศฝรั่งเศส

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศนโยบายระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)

By myuser2X September 27, 2017 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศนโยบายระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) โดยมีนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังกัดลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร ลดต้นทุน และพัฒนาระบบค้นหาเอกสารที่สามารถทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด โดยอาศัยความเข้มแข็งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากระบบกระดาษ (Paper Based) เป็นดิจิทัล (Digital Based) โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษให้น้อยที่สุด

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X September 25, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

By myuser2X September 25, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี และอาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

By myuser2X September 21, 2017 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี และอาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” วันที่ 21 กันยายน 2560 ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบทกวี รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

By myuser2X September 20, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบทกวี รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ผลงานเรื่อง “ประชาธิปไตยคือชีวิตประชาชน” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา โดยมีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๗๓๓ ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน ๒๘๐ ผลงาน และบทกวีจำนวน ๔๕๓ ผลงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 3 อัตรา

By myuser2X September 19, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา สังกัดหน่วยงานอาคารและสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand International Culinary Cup 2017

By myuser2X September 11, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand International Culinary Cup 2017 ณ หอประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจันทร์ทิมา ลำพล Fruit and Vegetable Carving Live นายภูวนาถ รอดเพชร Modern Thai Cuisine Live นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมา World Street Food Live รางวัลชมเชย นายดำริห์ ทรายทอง Modern Thai Cuisine Live