ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

By myuser2X August 11, 2017 (No)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่ง   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดังนี้ <รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดโครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

By myuser2X August 10, 2017 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดโครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติเสนาะ ติเยาว์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

By myuser2X August 9, 2017 (No)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องโชคอนันต์

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

By myuser2X August 9, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล และ ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อดีตอธิการบดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มรร. จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษา 6 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้กับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ รวมทั้ง มอบเงินเพื่อจัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลให้กับ มูลนิธิ รภ.ราชนครินทร์ อีก 2,000,000 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X August 5, 2017 (No)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับ อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ <รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัว

By myuser2X August 3, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุสาสตรื ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 สิงหาคม น 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X August 1, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่  24 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม><รายละเอียดเพิ่มเติมฉบับแก้ไข>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X August 1, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่   11 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม><รายละเอียดเพิ่มเติมฉบับแก้ไข>