รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง

By myuser2X July 25, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่  24 กรกฏาคม – 7 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X July 25, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่  24 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมลงนามข้อตกลงขยายระยะเวลาความร่วมมือทางวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์แห่งภูมิภาคอาเซียน AUCC

By myuser2X July 21, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมลงนามข้อตกลงขยายระยะเวลาความร่วมมือทางวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์แห่งภูมิภาคอาเซียน AUCC ร่วมกับ 37 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

By myuser2X July 21, 2017 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 216/2560 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2560  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 293/2560 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2560  เรื่อง รายชื่อผู้การสอบ ภาค ก และภาค ข นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X July 19, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผนโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรองรับ EEC

By myuser2X July 17, 2017 (No)

นายอนุกูล ตั้งคณานุกูลชัย ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรองรับ EEC ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี นางทิพาพรรณ ไทยมี ผอ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผน มีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X July 13, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 กรกรฏาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By myuser2X July 13, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 – 21 กรกฏาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X July 11, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่   11 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. ประชุมร่วมกับนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่าง มรร. กับ สถาบันการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และสถานประกอบการ เพื่อรองรับ EEC

By myuser2X July 3, 2017 (No)

  ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. ประชุมร่วมกับนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และผู้แทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เพื่อหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่าง มรร. กับ สถาบันการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และสถานประกอบการ เพื่อรองรับ EEC ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา