เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ TNN24 เรื่อง บาทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ EEC

By myuser2X June 30, 2017 (No)

  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ TNN24 เรื่อง บาทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ EEC

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

By myuser2X June 30, 2017 (No)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560

By myuser2X June 29, 2017 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 198/2560 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม  2560  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 250/2560  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการสัมมนาปฏิบัติการ การปรับทิศทางการจัดทำแผนฯ 4 ปี มรร.

By myuser2X June 26, 2017 (No)

  ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการสัมมนาปฏิบัติการ การปรับทิศทางการจัดทำแผนฯ 4 ปี มรร. ณ โชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมลงนามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10s-curve รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

By myuser2X June 21, 2017 (No)

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางทิพาพรรณ ไทยมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมาโนช แสงประเสริฐ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายร่มไทร ทิพยเศวต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางศุภมาศ เครือนาค จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10s-curve รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X June 20, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560

By myuser2X June 19, 2017 (No)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการครั้งที่ 4/2560 ดังนี้ <รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก>

กองพัฒนานักศึกษาและผู้นำองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา(MOU) ครั้งที่ ๙

By myuser2X June 15, 2017 (No)

กองพัฒนานักศึกษาและผู้นำองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา(MOU) ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

By myuser2X June 15, 2017 (No)

ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ฯ อาคารราชนครินทร์

อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผอ.ศูนย์ศิลป์ฯ ลงนามเพื่อความร่วมมือทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 31 แห่ง

By myuser2X June 15, 2017 (No)

อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผอ.ศูนย์ศิลป์ฯ ลงนามเพื่อความร่วมมือทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 31 แห่ง ที่ มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก และศึกษาดูงานนอกสถานที่ร่วมกัน เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560