ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ

By myuser2X May 20, 2017 (No)

ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเปิดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว

By myuser2X May 20, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเปิดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว เมื่อ 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มรร. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง

By myuser2X May 20, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มรร. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี นายกิตติพันธ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน สำหรับสวนดังกล่าวจะจัดทำขึ้นที่ มรร. บางคล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการราชการแทนอธิการบดี ตอบรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านอนุกูล ตังคณานุกูลชัย)

By myuser2X May 19, 2017 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการราชการแทนอธิการบดี ตอบรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านอนุกูล ตังคณานุกูลชัย) โดยประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ทีมผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา การพัฒนาเกษตรปลอดภัย (ผักปลอดภัยเบอร์ 8) เพื่อยกระดับ การพัฒนาแผนปฏิรูปเศรษฐกิจระดับจังหวัดสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ อ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ ที่ได้รับรางวัล นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ

By myuser2X May 19, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ อ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ ที่ได้รับรางวัล นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ประเภทวิชาการ ประจำปี 2559 จากสมาคมนักวิชาชีพสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค

By myuser2X May 19, 2017 (No)

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน

By myuser2X May 19, 2017 (No)

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน <รายละเอียดเพิ่มเติม>

สำนักงานอธิการบดี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ของผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

By myuser2X May 19, 2017 (No)

สำนักงานอธิการบดี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ของผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดพิธีมอบรางวัลเพชรราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

By myuser2X May 19, 2017 (No)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดพิธีมอบรางวัลเพชรราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ และ อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบพระหลวงพ่อโสธรเป็นที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารราชนครินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By myuser2X May 16, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาตม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>