ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีกล่าวรายงาน และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง ฉะเชิงเทรา

By myuser2X May 30, 2017 (No)

นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง ฉะเชิงเทรา โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีกล่าวรายงาน และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมปลูกต้นมะม่วง บริเวณแปลงปลูก หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายอาสา6ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่3

By myuser2X May 30, 2017 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายอาสา6ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่3 ณ โรงเรียนวัดยาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้นำนักศึกษาทั้ง6 ราชภัฏ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้านจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในเรื่องอื่นๆ ต่อไป โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยทำสื่อการสอน สอนหนังสือ ทำความสะอาด ทาสีอาคาร ตลอดจนจัดทำสวนย่อม ให้กับทางโรงเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร. จัดโครงการ “สร้างผู้ประกอบการในตามแนวทางของ Startup Business

By myuser2X May 29, 2017 (No)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร. จัดโครงการ “สร้างผู้ประกอบการในตามแนวทางของ Startup Business วิชาการพัฒนาผลิตภัฑ์และบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย “แผ่นจำลองการเริ่มต้นธุรกิจแบบกระชับ”(Lean Canvas) และ การสร้่าง”แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas ” โดยอาจารย์ พอพงษ์ เอียดละออง สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

By myuser2X May 29, 2017 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 2 อัตรา

By myuser2X May 26, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X May 26, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

By myuser2X May 26, 2017 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 108/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 171/2560  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

By myuser2X May 25, 2017 (No)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏราชนครินทร์   ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

By myuser2X May 24, 2017 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และประชุมผู้ปกครอง คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาต่อปริญญาตรี ประมาณ ๑.๐๐๐ คน

นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การขับดคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

By myuser2X May 23, 2017 (No)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มรร นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การขับดคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวอทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ผช.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารวมงานเป็นจำนวนมาก