ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

By myuser2X May 26, 2017 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 108/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 171/2560  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

By myuser2X May 25, 2017 (No)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏราชนครินทร์   ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

By myuser2X May 24, 2017 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และประชุมผู้ปกครอง คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาต่อปริญญาตรี ประมาณ ๑.๐๐๐ คน

นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การขับดคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

By myuser2X May 23, 2017 (No)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มรร นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การขับดคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวอทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ผช.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารวมงานเป็นจำนวนมาก

ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ

By myuser2X May 20, 2017 (No)

ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเปิดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว

By myuser2X May 20, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเปิดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว เมื่อ 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มรร. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง

By myuser2X May 20, 2017 (No)

ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มรร. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี นายกิตติพันธ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน สำหรับสวนดังกล่าวจะจัดทำขึ้นที่ มรร. บางคล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการราชการแทนอธิการบดี ตอบรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านอนุกูล ตังคณานุกูลชัย)

By myuser2X May 19, 2017 (No)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการราชการแทนอธิการบดี ตอบรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านอนุกูล ตังคณานุกูลชัย) โดยประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ทีมผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา การพัฒนาเกษตรปลอดภัย (ผักปลอดภัยเบอร์ 8) เพื่อยกระดับ การพัฒนาแผนปฏิรูปเศรษฐกิจระดับจังหวัดสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ อ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ ที่ได้รับรางวัล นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ

By myuser2X May 19, 2017 (No)

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ อ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ ที่ได้รับรางวัล นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ประเภทวิชาการ ประจำปี 2559 จากสมาคมนักวิชาชีพสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค

By myuser2X May 19, 2017 (No)

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค <รายละเอียดเพิ่มเติม>