ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์ค ครั้งที่ 2

By myuser2X April 27, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์ค จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสง์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 2

By myuser2X April 27, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสง์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

By myuser2X April 7, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 เมาายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดศูนย์ภาษา

By myuser2X April 7, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์ภาษา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>