ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน

By myuser2X March 28, 2017 (No)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X March 21, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฎดุริยางคศิลป์ไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 25 พฤษภาตม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี2560

By myuser2X March 20, 2017 (No)

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2560 เวลา 09:00-15:00 น. ณ ชั้น5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา —————————————————————————– วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 – สาขาครุศาสตรบัณฑิต – สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต – สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ……………………………………………………………………………….. วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 – สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต – สาขาบัญชีบัณฑิต – สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต – สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต – สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต – เทคโนโลยีบัณฑิต – สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต – ดุษฎีบัณฑิต (ทุกสาขา) – มหาบัณฑิต (ทุกสาขา) รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวบัณฑิต —————————————————————————– **หมายเหตุ: […]

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 5 อัตรา

By myuser2X March 20, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อาจารย์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา อาจารย์  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร์ จำนวน 1 อัตรา อาจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร์ จำนวน 1 อัตรา อาจารย์  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร์ จำนวน 1 อัตรา   ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม – 28 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยทุน สกว เฟส 3

By myuser2X March 16, 2017 (No)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะประชาชนในภาคการเกษตร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น การยกระดับและการเพิ่มมูลค่า “ผักเบอร์ ๘” ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา “การพัฒนาเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น” ให้กับคณาจารย์ทุกท่านทราบ และหากท่านใดประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อกำหนด โดยส่งข้อเสนอโครงการไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับส่ง file รูปแบบ MS Word ข้อเสนอโครงการมายังผู้ประสานงานโครงการ(คุณปรียาภรณ์) email : preeyaporn.rru.ac.th@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ power point แนะนำ VDO เกษตรMEดี ผักเบอร์8 จ.ฉะเชิงเทรา  คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2560 ประกาศโจทย์ และกรอบงานวิจัย full proposal และ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X March 15, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 28 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

By myuser2X March 15, 2017 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 42/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 78/2560  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>