ประกาศเลื่อนวันสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

By myuser2X February 28, 2017 (No)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560  เนื่องจากคณะกรรมการติดราชการจึงเลื่อนวันสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการครั้งที่ 1/2560 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์ค

By myuser2X February 24, 2017 (No)

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรื เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์คแล้วนัน้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์ค ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X February 23, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรื ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

พิธีแห่นาคเข้าอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

By myuser2X February 16, 2017 (No)

14 ก.พ.60พิธีแห่นาคเข้าอุปสมบท โดยอธิการบดีถวายเครื่องสักการะ ถวายเครื่องไทยธรรม พระอุปัชฌาย์ และถวายตัวนาคแด่ท่านเจ้าคุณ และประกอบพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดผาณิตาราม

บรรยากาศพิธีปลงผมนาคผู้เข้าร่วมบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

By myuser2X February 16, 2017 (No)

บรรยากาศพิธีปลงผมนาค วันที่ 13 ก.พ.60 โดยมีรศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ อธิการบดี ร่วมในพิธี และปลงผมผู้เข้าร่วมบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร์ สยามินทราธราชบรมนาถบพิตร ณ วัดผาณิตาราม

ประกาศรับสัมครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์ค

By pornsak wejaroen February 15, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกงปาร์ค จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสง์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ วันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน

By pornsak wejaroen February 15, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสง์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ วันที่ 16 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X February 9, 2017 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะครุศาสตร์(โรงเรียนสาธิตฯ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  8 – 22 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

By myuser2X February 3, 2017 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต์จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 6 – 22 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>