รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรร. ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาภาคตะวันออก

By myuser2X January 31, 2017 (No)

31 ม.ค. 60 รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรร. ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ ชลบุรีและระยอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มรร.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559

By myuser2X January 30, 2017 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 563/2559 ลงวันที่ 121 ธันวาคม 2559  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 13/2560  ลงวันที่ 16 มกราคม 2560  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

By myuser2X January 30, 2017 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 561/2559 ลงวันที่ 121 ธันวาคม 2559  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 24/2560 ลงวันที่ 22 มกราคม 2560  เรื่อง รายชื่อผู้การสอบ ภาค ก และภาค ข นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

By myuser2X January 23, 2017 (No)

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาบสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 และประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 อัตรา

By myuser2X January 18, 2017 (No)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559

By myuser2X January 18, 2017 (No)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการครั้งที่ 8/2559 ดังนี้ <รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก>

รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

By myuser2X January 17, 2017 (No)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน โดยผ่านการเทียบโอน หรือฝึกอบรมตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาแล้ว อย่างน้อย ๑ มาตรฐาน เพื่อให้มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูครบ ๙ มาตรฐาน ภายในปี พ.ศ. 2560 <<รายละเอียดการรับสมัคร>><<แบบฟอร์มใบสมัคร>>

รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดโครงการ “ราชภัฏร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ” และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น

By myuser2X January 17, 2017 (No)

  รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดโครงการ “ราชภัฏร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ” และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น เมื่อ 16 ม.ค. 60 ณ มรภ.ราชนครินทร์ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และได้รับเกียรติจาก ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ในครั้งนี้ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

By myuser2X January 16, 2017 (No)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 <รายละเอียดเพิ่มเติม>