รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X December 26, 2016 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์(โรงเรียนสาธิตฯ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  26 ธันวาคม 2559 – 9 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X December 26, 2016 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานนิติการ จำนวน 1 อัตราผู้ ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  26 ธันวาคม 2559 – 9 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2559

By myuser2X December 19, 2016 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 500/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 552/255 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่น ดีมาก

By myuser2X December 13, 2016 (No)

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559) ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 1 ตุลาคม2558 – 30 กันยายน 2559) ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

ศาสตราจารย์ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานนำกล่าวคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ

By myuser2X December 7, 2016 (No)

  ศาสตราจารย์ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานนำกล่าวคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกรู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์    

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์

By myuser2X December 6, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่พนักงานขับรถยนตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานยานพาหนะ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 – 15ธันวาคม 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>