รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X November 4, 2016 (No)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 7 – 11  พฤศจิกายน 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกาา สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559

By myuser2X November 4, 2016 (No)

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกาา สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2559ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>