รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

By myuser2X November 24, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต์จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

By myuser2X November 24, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2559 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” 22 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

By myuser2X November 21, 2016 (No)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” 22 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ทั้งนี้ มรร. จะมีหนังสือแจ้งเลื่อนการสอบภายหลัง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียดกำหนดการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทาง และยุทธศาสตร์งานวิจัย

By myuser2X November 17, 2016 (No)

  นายอนุกลู ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกล่าวเปิดโครงการ”อนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา”และลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับจังหวัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทาง และยุทธศาสตร์งานวิจัย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X November 16, 2016 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  16 – 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษา

By myuser2X November 16, 2016 (No)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องจัดหาผู้เช่าสถานที่เพื่อจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X November 10, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรื ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 พฤศจิกายนม 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X November 7, 2016 (No)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>