านบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

By myuser2X September 29, 2016 (No)

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” มีการจัดประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ ประกวดร้องเพลง และซุ้มกิจกรรมของสำนักงานป.ป.ช.มาให้ความรู้และแจกของรางวัล โดยมีอาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น ๑ อาคารคาชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ น้องพี่-สีส้ม ประจำปี ๒๕๕๙

By myuser2X September 29, 2016 (No)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ น้องพี่-สีส้ม ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี ดร.อำนวย ปาอ้าย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงาน “กษีณาลัย ประจำปี ๒๕๕๙”

By myuser2X September 29, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดงาน “กษีณาลัย ประจำปี ๒๕๕๙” มีผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้คือ ๑. นายอัครชัย เรืองวุฒิ ๒.นายประยงค์ ธาดาจิตติสุนทร ๓.นายศิริชัย ศิริรักษ์ ๔.นางสาวสุณิสา ชัยนพรัตน์ ๕.นางสมนึก บุษราตระกูล โดยมี รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มรร. จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบประชาคม

By myuser2X September 23, 2016 (No)

รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มรร. จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบประชาคม ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X September 22, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 14 ตุลาคม 2559 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X September 21, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรื ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By pornsak wejaroen September 17, 2016 (No)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องรายชื่อข้าราชการฯ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 1/2559

By myuser2X September 13, 2016 (No)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่องรายชื่อข้าราชการฯ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 1/2559

รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน จังหวัดใสสะอาด

By myuser2X September 13, 2016 (No)

รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ” เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ