แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนการศึกษา

By myuser2X July 14, 2016 (No)

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2559.pdf แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 2557 (รศ.วิภาภรณ์). แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 2557 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน 2547(ปริญญาเอก) แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน 2551(ปริญญาโท) แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน 2551(ปริญญาเอก)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

By myuser2X July 14, 2016 (No)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X July 13, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 กรกฏาคม 2559 – ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 จำนวน 2 อัตรา

By myuser2X July 13, 2016 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  11 – 29 กรกฏาคม 2559 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 จำนวน 1 อัตรา

By myuser2X July 13, 2016 (No)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2559  ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  11 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม 2559 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2559

By myuser2X July 13, 2016 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 124/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 265/255 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559

By myuser2X July 13, 2016 (No)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 214/2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 266/255 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์

By myuser2X July 13, 2016 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ ต์จำนวน 3 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>