ตรา สัญลักษณ์ สี

By myuser2X June 20, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY คติธรรมประจำสถาบัน : สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ  “พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา” สีประจำสถาบัน : เขียว – เหลือง ดอกไม้ประจำสถาบัน : ดอกสารภี  

ภูมิหลังราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X June 17, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๒๒  ถนนมรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๖๐  ไร่  ด้านหน้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทิศตะวันออกติดกับถนนมรุพงษ์ ทิศตะวันตกติดถนนศรีโสธรตัดใหม่  ทิศเหนือ  ติดบริเวณบ้านพักปลัดจังหวัด  และทิศใต้ติดถนนศรีโสธรและกองพันทหารช่างที่  ๒  รักษาพระองค์  เมื่อปี ๒๕๓๙ ได้เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แห่งที่ ๒ ที่ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า และเริ่มจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ย้อนหลังไปเมื่อ ๗๐ ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชาย    ต่อมาเมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายย้ายไปที่จังหวัดปราจีนบุรี  ทางราชการเห็นว่าสถานที่นี้เหมาะจะตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ติดต่อขอที่ดินจากกองพันทหารช่าง  เพื่อขยายเนื้อที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการในการตั้ง โรงเรียน ได้มีการปรับปรุงสถานที่สร้างรั้วโรงเรียน สร้างหอนอน ๑ หลัง  เรือนพักครู ๒ หลัง  แล้วจึงย้ายนักเรียนฝึกหัดครูสตรีที่เรียนรวมอยู่กับโรงเรียนสตรีประจำ จังหวัดฉะเชิงเทรา  “ดัดดรุณี”  มาเรียนแทนในปลายปี  ๒๔๘๓  ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด”  รับเฉพาะนักเรียนหญิง  มาเป็นครูประกาศนียบัตรจังหวัด  (ครู  ว.) […]