ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X March 15, 2018 (No)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

By myuser2X March 12, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานสหกิจศึกษา) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง

By myuser2X February 26, 2018 (No)

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง ผู้ประสงค์จะประเมินเข้าสู่ตำแหน่งขอรับแบบประเมินได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ้ลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By myuser2X February 23, 2018 (No)

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ้ลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X February 22, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561  ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X February 22, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X February 15, 2018 (No)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

By myuser2X February 13, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 8 มิถุนายน 2561  ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X February 6, 2018 (No)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By myuser2X January 11, 2018 (No)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานอธิการบดี ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>