ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดีวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมโครงการบ้าน-โรงเรียนรวมใจสร้างชุมชนรักการเขียนอ่าน

By myuser2X March 19, 2018 (No)

19 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดีวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมโครงการบ้าน-โรงเรียนรวมใจสร้างชุมชนรักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

By myuser2X March 15, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โรงเรียนวิฑูรย์ค็อกเทลและไวน์ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านยานยนต์ ไฟฟ้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา จัดทำปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้จะมีการจัดการอบรมภาคทฤษฏี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ และเมื่ออบรมจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรวมพลังความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศในการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์สถานประกอบการครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมพัฒนาทักษะแรงงานวิชาชีพให้เพียงพอและมีศักยภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งแนวทางหลัก คือ การมุ่งพัฒนาด้านการฝึกทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ในสถานประกอบการให้กำลังแรงงาน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริงควบคู่กับการเรียนรู้ ทักษะความรู้ที่ขาดแคลนในสถานประกอบการการอบรมครั้งนี้เป็นระยะที่ 1 มีเป้าหมายสำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ว่างงานมาเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ขาดแคลนและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ หลักจากการอบรมแล้วสามารถเข้าสู่สถานประกอบการได้และเป็นการสร้างความเข้าใจในสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจุดเด่นของโครงการนี้เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ประสบการณ์และกรณีศึกษาจากโรงงานเป็นฐานและเชื่อมโยงกับทักษะการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ […]

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริ้ว

By myuser2X March 8, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริ้ว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและเครือข่ายเยาวชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

By myuser2X March 7, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและเครือข่ายเยาวชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก กับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายกมล น้าประเสริฐ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมาย สำนักอัยการภาค 2 ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป และวางระบบการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีขอบข่ายการดกเนินงาน คือ ให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท บริการงานด้านการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ให้ความช่วยเหลือทางด้านอรรถคดีแก่ประชาชน เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์คดีคุ้มครองผู้บริโภค เป็นศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นศูนย์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิคนพิการ เป็นศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบงาน และบุคลากรที่ทำหน้าที่ ในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ข่าวสารและเป็นช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีประชาชนตลอดจนสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

By myuser2X February 22, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี และทีมงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.ต.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมี รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีวิชาการ และคณะทำงานจำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานระบบพัฒนาผลงานทางวิชาการและกระบวนการขับเคลื่อนระบบสนับสนุนให้สามารถตอบสนองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุมสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ ปี 2561

By myuser2X February 22, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุมสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ ปี 2561 ร่วมภาครัฐ ภาคเอกชนและอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล จัดโดยกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีวิชาการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 ณ มศว. ประสานมิตร

By myuser2X February 15, 2018 (No)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีวิชาการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 ณ มศว. ประสานมิตร ต่อเนื่องจาก 16 ม.ค. 61 โดยมี รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษา (ประเทศไทย) ผศ.ดร.จรรยา ดาสา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว. ประสานมิตร รวมทั้งผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้แทนคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และคณะทำงาน คณะวิทยฯ มศว.ประสานมิตร เข้าร่วมประชุม โดย มรภ.ราชนครินทร์ รับเป็นเจ้าภาพในปี 2019

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ”

By myuser2X February 7, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ” พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหาร ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By myuser2X January 30, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้การร่วมมือกันดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย พัฒนางานบริการวิชาการและงานวิจัยทั้งในด้านการศึกษาและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

By myuser2X January 26, 2018 (No)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มีเรื่องนำเข้าที่ประชุม ประกอบด้วย การชี้แจงเกี่ยวกับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆ ชี้แจงเรื่องการติดตั้งราวบันไดและเสาธงลอย การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน รายงานเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) พิจารณา (ร่าง) อัตราค่าบำรุงการศึกษาระดับปฐมวัย พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และพิจารณาขออนุญาตประกาศรับสมัครบุคลากรหรือหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งเดิม หลังจากนั้น เป็นประธานประชุมหารือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุม