แบบฟอร์มขอใช้บริการ ระบบสารสนเทศ มรร.

By myuser2X July 15, 2016 (No)

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์และบุคลากร มรร.) แบบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์พิเศษ) แบบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับนักศึกษา) แบบฟอร์มการขอต่ออายุการใช้งาน/ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ User Account แบบฟอร์มขอติดตั้งโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย แบบฟอร์มขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มรร. แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจ มหาวิทยาลัย มรร. เปลี่ยน password INTERNET