นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X June 20, 2016 (No)

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา สังคมและท้องถิ่น  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 จึงกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ไว้ดังต่อไปนี้ 1.  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้น การผลิตบัณฑิตโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก          ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น  สำนึกในความเป็นไทย และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 2.  นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้น การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้และสู้งาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3.  […]

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ

By myuser2X June 20, 2016 (No)

อัตลักษณ์  : บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก” พันธกิจ :  เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกำหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สำนึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ การเป็นวิชาชีพชั้นสูง 3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมระบบการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม  และความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ 5.  มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ

By myuser2X June 20, 2016 (No)

ปรัชญา     : “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เป็นสถาบันอุดมศึกษา  ให้โอกาสทางการศึกษา  และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วิสัยทัศน์   :  “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  และภูมิปัญญาเพื่อปวงประชาและท้องถิ่น” ค่านิยมองค์การ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตรา สัญลักษณ์ สี

By myuser2X June 20, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY คติธรรมประจำสถาบัน : สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ  “พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา” สีประจำสถาบัน : เขียว – เหลือง ดอกไม้ประจำสถาบัน : ดอกสารภี  

ภูมิหลังราชภัฏราชนครินทร์

By myuser2X June 17, 2016 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๒๒  ถนนมรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๖๐  ไร่  ด้านหน้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทิศตะวันออกติดกับถนนมรุพงษ์ ทิศตะวันตกติดถนนศรีโสธรตัดใหม่  ทิศเหนือ  ติดบริเวณบ้านพักปลัดจังหวัด  และทิศใต้ติดถนนศรีโสธรและกองพันทหารช่างที่  ๒  รักษาพระองค์  เมื่อปี ๒๕๓๙ ได้เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แห่งที่ ๒ ที่ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า และเริ่มจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ย้อนหลังไปเมื่อ ๗๐ ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชาย    ต่อมาเมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายย้ายไปที่จังหวัดปราจีนบุรี  ทางราชการเห็นว่าสถานที่นี้เหมาะจะตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ติดต่อขอที่ดินจากกองพันทหารช่าง  เพื่อขยายเนื้อที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการในการตั้ง โรงเรียน ได้มีการปรับปรุงสถานที่สร้างรั้วโรงเรียน สร้างหอนอน ๑ หลัง  เรือนพักครู ๒ หลัง  แล้วจึงย้ายนักเรียนฝึกหัดครูสตรีที่เรียนรวมอยู่กับโรงเรียนสตรีประจำ จังหวัดฉะเชิงเทรา  “ดัดดรุณี”  มาเรียนแทนในปลายปี  ๒๔๘๓  ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด”  รับเฉพาะนักเรียนหญิง  มาเป็นครูประกาศนียบัตรจังหวัด  (ครู  ว.) […]